Algemene voorwaarden
voor Costa-passagiers

Voorwoord

De handelingen en Diensten uitgevoerd door Bag Express S.r.l. zijn onderworpen aan deze “Algemene Voorwaarden en Condities”, of “Condities”. De Algemene Voorwaarden opgesteld door Bag Express S.r.l. dienen te worden beschouwd als deel uitmakend van en gehecht aan elk contract dat wordt aangegaan met de Klant en vormen een integraal en onlosmakelijk onderdeel daarvan.

De volgende definities zijn van toepassing op de Voorwaarden die van toepassing zijn op de vervoersovereenkomst en andere diensten die zijn afgesloten met de Klant: Bag Express, “wij”, “ons”, “onze(n)” betekent Bag Express, de aan Bag Express gelieerde ondernemingen, de operationele partners, agenten en onafhankelijke contractanten van Bag Express; “Klant”, “u”, “uw(en)” en “hij/zij” betekent de klant, de afzender, de afzender of de geadresseerde van de zending bagage, de houder van de bevestiging met het aankoopnummer, of van een vrachtbrief, of van het gelijkwaardige vervoersdocument, de geadresseerde en de houder van de inhoud van de bagage, elke andere partij met een wettelijke aanspraak op de vervoersovereenkomst of elke partij die een belang heeft bij de uitvoering van verschillende diensten. “Bagage” betekent alle “bezittingen”, voorwerpen of “artikelen” of “goederen” van de Klant, die hij/zij voor strikt persoonlijk gebruik ter beschikking stelt voor de incidentele overbrenging van de plaats van vertrek en/of ophaling naar de plaats van bestemming en/of aflevering, in een koffer die naar behoren is afgesloten door middel van een beveiligingssysteem met een cijfercombinatie, drukknoop, hangslot of gelijkwaardig (bij voorkeur TSA – Transportation Security Administration – hangslot voor bagage met bestemming de Verenigde Staten van Amerika). “reis”: de reis die de Klant maakt van de ene plaats (vertrek) naar de andere (aankomst) om persoonlijke of professionele redenen per lucht-, zee- of landvervoerder, te documenteren door middel van het ticket; “aankoopbevestiging”: de mededeling die de Klant ontvangt, per sms of e-mail, aan het einde van de aankoopprocedure van het vervoer, met daarin de alfanumerieke of eenvoudigweg numerieke code van de Zending en de link (URL-adres) naar de webpagina die is gereserveerd voor de Klant, waar de gegevens van het vervoer worden samengevat afzender, geadresseerde, dag van afhalen, dag van aflevering, afhaaladres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers voor communicatie betreffende afhalen en aflevering, aantal en gewicht van de bagage, kosten van de dienst, betalingsgegevens; “ticket” of “vervoerbewijs” of “vervoerbewijs”: het op naam van de klant gestelde document, uitgegeven door een lucht-, zee- of landvervoerder, of door agentschappen of wettelijk aangestelde afgevaardigden, of de boekingscode in geval van aankoop via internet, waaruit de betaling van de vervoerskosten van de klant blijkt, de route, de plaats en tijd van vertrek en aankomst, de identificatiecode van de route, alle andere nuttige of noodzakelijke informatie “vervoer”: de overdracht van bagage van de plaats van ophaling naar de plaats van aflevering; “andere diensten”: diensten die niet inherent zijn aan het vervoer, door ons verleend voor operationele behoeften of op verzoek van de Klant, zoals opslag, sortering, verzekering, verpakking, dekking, bijkomende diensten en activiteiten met betrekking tot de organisatie van het vervoer; “overbrenging”: alle handelingen die samenhangen met het vervoer van bagage en die de klant ons opdraagt uit te voeren voor verpakking, dekking, keuze van de nationale en internationale vervoerder, verzekering, bijstand, informatieprocedures en die voor aanvullende diensten die nodig zijn voor de overbrenging van bagage van de ene plaats naar de andere of in verband waarmee we zijn overeengekomen andere diensten te verlenen, hetzij op basis van onze vrachtbrief of een ander vervoersdocument, hetzij op grond van verdere instructies van de klant of contractuele overeenkomst “onvoorzienbare gebeurtenis”: de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de niet-nakoming, d.w.z. een vertraging in de nakoming als gevolg van een onmogelijkheid tot nakoming die voortvloeit uit een oorzaak die niet aan de partij kan worden toegeschreven; “overmacht”: buitengewone of onvoorzienbare gebeurtenissen: bij wijze van voorbeeld, rellen, oorlogen, terroristische daden, brand, blikseminslag, overstromingen, explosies, handelingen van de overheid, verbodsbepalingen van de overheid, vertragingen of nalatigheden, diefstal, beroving en elke andere oorzaak, op voorwaarde dat in elk geval, ongeacht of dit uitdrukkelijk voorzien is of niet, een dergelijke oorzaak niet voorkomen had kunnen worden door alle maatregelen te nemen om de schade te vermijden “Schade” betekent de volledige of gedeeltelijke verslechtering, storing of breuk van bagage, die kan worden toegeschreven aan buitengewone gebeurtenissen die zich tijdens het vervoer hebben voorgedaan en niet het gevolg is van gewone slijtage die het gevolg is van transferactiviteiten, en die kan worden hersteld, hersteld of gecompenseerd; “verlies” betekent volledig verlies van Bagage; “verboden voorwerpen” en “niet-aanvaarde voorwerpen” betekent voorwerpen waarvan het vervoer is verboden door de wetten, regels of voorschriften van een land waardoor of waardoorheen de zending reist, of door deze Voorwaarden; “schadeafhandeling” betekent de schadeafhandelingsprocedure; “U..E.” betekent de Europese Unie; “Extra – E.U.” betekent landen buiten de Europese Unie; “U.S.A.” betekent de Verenigde Staten van Amerika.

Het contract voor het vervoer van bagage en diverse diensten wordt afgesloten met de Onderneming Bag Express S.r.l., of met de aanvullende, gelieerde of operationele partner, ondervervoerder of leverancier van Bag Express die de zending van de Klant aanvaardt voor vervoer of voor het uitvoeren van diverse diensten. De Klant erkent en aanvaardt het recht van Bag Express om het vervoer geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan ondervervoerders, partners en/of hulppersonen onder de door hen vastgestelde voorwaarden. In geval van gehele of gedeeltelijke uitbesteding van de dienst aan een derde partij, erkent de Klant de geldigheid van de Voorwaarden die zijn opgesteld door de subvervoerder, operationele partner en/of hulpdienstverlener.

Door in te schrijven op de dienst en het vervoer toe te vertrouwen, aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, evenals de gegevens in de “Aankoopbevestiging”, de vrachtbrief en/of het vervoerscontract en/of het contract voor de uitvoering van diverse diensten, namens de Klant en/of namens elke andere persoon die belang heeft bij de verzending of bij de uitvoering van diverse diensten, ongeacht of de Klant het vervoersdocument en/of de vrachtbrief al dan niet heeft ondertekend. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op degenen die wij in dienst hebben of aan wie wij het ophalen, het vervoer of de aflevering van de zending of de uitvoering van andere diensten toevertrouwen; ze zijn ook van toepassing op onze werknemers, bestuurders en agenten. Alleen een bevoegde functionaris van ons kan schriftelijk instemmen met wijzigingen van deze voorwaarden. Wanneer de klant ons de zending toevertrouwt met mondelinge of schriftelijke instructies die in strijd zijn met onze voorwaarden of er anderszins niet mee in overeenstemming zijn en die niet uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geautoriseerd en goedgekeurd, zijn wij niet aan dergelijke instructies gebonden.

Het doel van het contract is het vervoer van de bagage van de Klant van de plaats die is aangegeven voor afhalen naar de plaats die is aangegeven voor aflevering onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in deze Voorwaarden en in overeenstemming met de instructies die door de Klant zijn gegeven in de bestelling en/of in de vervoersaanvraag die is ingevuld via onze website, ons callcenter of via onze agenten en hulppersonen. Zelfs als het vervoer of de verzending van bagage deel uitmaakt van een ander soort contract dat tussen ons is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op het vervoer van bagage in overeenstemming met het contract. Derhalve erkent en aanvaardt de Klant dat het sluiten van een overeenkomst betreffende het vervoer van bagage geen invloed heeft op het feit dat – de overeenkomst een overeenkomst voor het vervoer van goederen over land is, wanneer het vervoer van de zending feitelijk over land plaatsvindt; – de overeenkomst een overeenkomst voor het vervoer van goederen over zee is, wanneer het vervoer van de zending feitelijk over zee plaatsvindt; – de overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van andere diensten dan vervoer.

Bagage is één bagagestuk en een aangehecht of vastgemaakt aanhangsel wordt niet als bagage beschouwd. De limieten voor gewicht en afmetingen die van toepassing zijn op individuele bagage die met de BAG EXPRESS-service wordt verzonden, zijn als volgt: Maximaal effectief gewicht: kg.32. Maximale afmetingen: 95 cm. in lengte, 60 cm. in hoogte en 40 cm. in diepte. Maximale lengte: 190 cm. voor sportuitrusting (190x25x25 cm.).

Alle bagage wordt gewogen en gemeten met behulp van suspensiescanners waarvan de respons onweerlegbaar is.

In het geval dat het gewichtverificatie- en controlesysteem een feitelijk gewicht van de bagage heeft gedetecteerd dat afwijkt van het gewicht dat door de Klant is opgegeven op het moment van aankoop, of de bagage niet draagbaar is onder deze Voorwaarden (vanwege gewicht en afmetingen), brengt Bag Express de Klant de volgende bedragen in rekening

Gewicht boven 32 kg: € 7,30 voor elke kilo meer dan 32 kg

Overschrijding van de afmetingen (uitgedrukt naast het gewicht onder elk product): aangerekend aan € 73,20.

 

BELANGRIJK: Het maximale gewicht per bagage is 32 kg; als de bagage meer dan 23 kg weegt, is de service niet gegarandeerd gratis in geval van herbescherming tijdens de vlucht. Boven 32kg kan het niet worden verzonden.

 

Rekening houdend met de exponentiële groei van het nationale en internationale verkeersvolume tijdens de komende wintervakantie, wordt van 15 september 2023 tot en met 31 januari 2024 een tijdelijke piektoeslag van € 8,54 geheven op alle bagagestukken.

 

In het onwaarschijnlijke geval dat bagage die door klanten wordt verzonden niet voldoet aan de maximale afmetingen die tijdens het aankoopproces zijn opgegeven en goed zijn gecommuniceerd, zal de koper moeten reageren met een toeslag:

 • voor grote pakketten (een “groot pakket” wordt gedefinieerd als een pakket waarvan de lengte + omtrek [omtrek = (2 x breedte) + (2 x hoogte)] samen meer dan 300 cm bedragen, maar niet de maximale grootte van 400 cm die door UPS is vastgesteld) van € 85,40 bovenop de gewone toeslag van € 73,20 (€ 73,20 + € 85,40 = € 158,60);
 • Overgewicht/omvang pakket (UPS accepteert geen pakketten voor transport met een werkelijk gewicht van meer dan 70 kg, of met een lengte van meer dan 274 cm, of met een lengte en omtrek [(2 x breedte) + (2 x hoogte)] opgeteld van meer dan 400 cm. Als dergelijke pakketten worden geïdentificeerd in het netwerk voor kleine pakketbezorging, wordt hiervoor een extra toeslag in rekening gebracht. Voor pakketten met een totale som tussen lengte en omtrek van meer dan 400 cm geldt ook de toeslag voor grote pakketten van € 305,00 bovenop de gewone toeslag van € 73,20 (€ 73,20 + € 305,00 = € 378,20).

Als het maximaal toegestane gewicht (32 kg) of de maximaal toegestane afmetingen (95x60x40) worden overschreden, vervallen in elk geval de garanties voor terugbetaling zoals voorzien in deze Voorwaarden.

GEVAARLIJKE GOEDEREN

Bag Express vervoert geen en verleent geen diensten met betrekking tot bagage die naar eigen goeddunken gevaarlijke en/of als gevaarlijk beschouwde artikelen bevat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de artikelen die zijn gespecificeerd in de technische instructies van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de International Air Transport Association (IATA) voorschriften voor gevaarlijke goederen de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMGD), de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), of enige andere nationale, communautaire of internationale regelgeving die van toepassing is op het vervoer en de uitvoering van diverse diensten waarbij gevaarlijke goederen betrokken zijn.

REGELGEVING LUCHTVAARTVEILIGHEID

Door in te schrijven op de Service en ons de verzending van bagage toe te vertrouwen, garandeert de Klant dat deze geen verboden voorwerp bevat. Zendingen die door ons worden vervoerd of afgehandeld, kunnen worden onderworpen aan veiligheidscontroles, waaronder het gebruik van röntgenstralen en/of scannersystemen, en de Klant aanvaardt dat bagage kan worden geopend en dat de inhoud ervan tijdens het vervoer kan worden gecontroleerd. De Klant geeft Bag Express en/of de hulppersonen, vennoten en aangesloten maatschappijen van Bag Express s.r.l., operationele partners, agenten en onafhankelijke aannemers van Bag Express, douane- of politieautoriteiten daarom toestemming om veiligheidscontroles uit te voeren die nodig kunnen zijn op bagage die per vliegtuig wordt vervoerd. De Klant garandeert dat hij/zij de bagage heeft klaargemaakt voor vervoer, of voor het uitvoeren van andere diensten, op veilige locaties en dat de zending is gevrijwaard van enige ongeoorloofde of onwettige inmenging tijdens het klaarmaken, verpakken en vervoeren tot het moment voordat de bagage is geaccepteerd door Bag Express.

DOOR BAGEXPRESS VERBODEN OF NIET GEACCEPTEERDE ARTIKELEN

Bag Express vervoert geen bagage die de volgende voorwerpen bevat:

 1. Spuitbussen;
 2. Onderdelen van brandstofsystemen van voertuigen die brandstof bevatten;
 3. Alarmapparaten;
 4. Explosieven, waaronder ontstekers, lonten, mijnen, vuurwerkgranaten en pyrotechniek;
 5. Gassen, waaronder propaan en butaan;
 6. Brandbare vloeistoffen, waaronder benzine en methanol;
 7. Koelmiddelen, irriterende stoffen en vloeistoffen in het algemeen;
 8. Radioactief materiaal, inclusief medische of commerciële isotopen;
 9. Brandbare vaste stoffen en reactieve stoffen, waaronder magnesium, ontstekingsinrichtingen;
 10. Bijtende stoffen, waaronder kwik en voertuigaccu’s;
 11. Parfums, vloeibare/vaste brandbare stoffen, inclusief alcohol boven 70 graden;
 12. Magnetiserende stoffen;
 13. Oxiderende stoffen en organische peroxiden, inclusief bleekmiddel en carrosserieherstelkits;
 14. Giftige of besmettelijke stoffen, waaronder rattengif en geïnfecteerd bloed;
 15. Onderwater zaklamp met geplaatste batterijen;
 16. Levende of dode planten, zaden en dieren;
 17. Verhandelbare effecten en certificaten (cognossementen);
 18. Valuta (papiergeld, munten, creditcards, prepaidkaarten en reischeques);
 19. Andere niet-onderhandelbare waarden;
 20. Materiaal dat kan worden gedefinieerd als pornografisch of schurftig;
 21. Bewapeningsmateriaal, munitie, kogels, vuurwapens en handvuurwapens;
 22. Software, videogames en hardwarecomponenten;
 23. Afval;
 24. Politiek materiaal;
 25. Gevaarlijke materialen;
 26. Bederfelijke producten;
 27. Farmaceutische producten in hoeveelheden die de persoonlijke therapie van de klant van 30 dagen overschrijden;
 28. Verdovende of psychotrope middelen;
 29. Tabak, tabakhoudende producten en alcohol;
 30. Kunstobjecten;
 31. Antiek;
 32. Cultuurgoederen in het algemeen;
 33. Metalen (goud en zilver in elke vorm) en edelstenen;
 34. Documenten, inschrijvingen voor deelname aan openbare of particuliere aanbestedingen, waardekaarten, maaltijdcheques en brandstofcoupons, enz;
 35. Breekbare voorwerpen zoals glas, flessen, enz;
 36. Architectonische modellen;
 37. Goederen onderworpen aan douane-accijnzen;
 38. Biologische weefsels en anatomische stukken;
 39. Horloges;
 40. Ivoor en ivoren voorwerpen;
 41. Dierenhuiden en bont;
 42. Computers, fotoapparatuur, videocamera’s, mobiele telefoons, tablets, consoles, videospellen, elektrische en elektronische apparatuur in het algemeen.

De Klant erkent en erkent dat het vervoer van dergelijke artikelen in de bagage, zelfs als deze niet zichtbaar zijn met röntgenstralen en/of een scanner, absoluut verboden is en in geen geval door ons wordt geaccepteerd, en bovendien onderworpen is aan specifieke industriële regelgeving die in sommige gevallen en in sommige landen voorziet in boetes, arrestatie en/of gevangenisstraf voor de verantwoordelijke/eigenaar/eigenaar. In het geval dat de hierboven genoemde voorwerpen in de bagage worden geplaatst, is de Klant als enige en exclusief verantwoordelijk voor alle civiele en strafrechtelijke gevolgen die voortvloeien uit het enkele vervoer van de bagage en ontslaat Bag Express, ondervervoerders, partners en hulppersonen van alle administratieve, geldelijke, civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid in dit verband. Bag Express beschouwt de bovenstaande lijst van artikelen, met uitzondering van de artikelen die verboden zijn volgens internationale, nationale en E.U. regelgeving, als niet-limitatief voor Klanten die staatsburger zijn van de E.U. met direct vertrek uit en directe bestemming naar een E.U. lidstaat. De Klant is zich ervan bewust dat de bagage zelf en de inhoud ervan kunnen worden vernietigd als gevolg van een onjuiste verpakking van de bagage en/of de aanwezigheid van verboden en/of onaanvaardbare voorwerpen.

De Klant erkent en aanvaardt dat Bag Express of overheidsinstanties, met inbegrip van de douane, en hun afgevaardigden het recht hebben om bagage om veiligheidsredenen te openen en te inspecteren. De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat bagage met bestemming de Verenigde Staten wordt geïnspecteerd door de TSA, Transportation Security Administration. Bij verdenking zal de TSA de bagage met geweld openen om de inhoud te controleren. BAG EXPRESS informeert de klant dat er hangsloten van het TSA-type op de markt zijn die door TSA kunnen worden geopend met een specifieke sleutel die in het bezit is van TSA.

De Bagage wordt afgehaald van maandag tot en met vrijdag op werkdagen (met uitzondering van nationale en lokale feestdagen), tussen 9.00 en 19.00 uur op de overeengekomen dag, op het adres dat is vermeld in de Aankoopbevestiging. De Bagage wordt afgeleverd tussen 9.00 en 19.00 uur op werkdagen van maandag tot en met vrijdag (dus met uitzondering van nationale en lokale feestdagen) op het adres dat is vermeld in de Aankoopbevestiging. Vertragingen veroorzaakt door de douane, overheidsdiensten of andere gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben, kunnen van invloed zijn op de afhaal- en levertijden.

Afhaal- en leveringsdata voor de kleinere eilanden en/of afgelegen locaties kunnen veranderen, zelfs aanzienlijk, en zijn afhankelijk van de werking van subagenten en andere omstandigheden (bijv. weersomstandigheden, beschikbaarheid en werking van veerboten en bijbehorend personeel, bepalingen van lokale en/of nationale autoriteiten, enz.)

De afhaling wordt uitgevoerd door personeel van BAG EXPRESS of UPS. De bagage, voorzien van een identificatielabel met persoonsgegevens (naam, voornaam en woonadres met postcode) zoals door Bex verstrekt in de aankoopmail of een met de hand op een A4-blad ingevulde facsimile, moet over de gehele oppervlakte, waarbij alleen het vaste handvat vrij blijft, op kosten van de klant worden omwikkeld met transparante folie van het type domo pack of gelijkwaardig: het aanbrengen van de folie moet een goede leesbaarheid van het identificatielabel mogelijk maken. Voor zendingen die vanuit Italië vertrekken, kan de begeleider elke zak afzonderlijk verzegelen met een veiligheidsstrip (Stripe). Een zelfklevend etiket met de verzendgegevens (vrachtbrief) wordt aan de folie en/of Stripe bevestigd. Bag Express, UPS of een andere expediteur kan de Bagage afleveren op het adres dat staat vermeld op het zelfklevende etiket (vrachtbrief), hetzij rechtstreeks bij de Klant of bij een persoon die gemachtigd lijkt te zijn om de Bagage namens de Klant in ontvangst te nemen (bijv. personen die in hetzelfde gebouw wonen als de ontvanger of buren). Voor informatie over het vervoer van bagage kan de Klant www.bagexpress.eu raadplegen door de code op de Aankoopbevestiging in te voeren, of contact opnemen met ons callcenter.

Alle douanerechten, belastingen, boetes, borgsommen of andere kosten die wij moeten betalen of kunnen betalen als gevolg van acties van de douane of andere overheidsinstanties of als gevolg van het verzuim van de Klant en/of Geadresseerde om de juiste documentatie te verstrekken en/of de vereiste vergunning of autorisatie te verkrijgen, worden in rekening gebracht aan de Klant of de geadresseerde (indien dit niet de Klant is) van de zending. Als we besluiten om een dergelijk bedrag in rekening te brengen bij de geadresseerde (indien verschillend van de Klant) en deze weigert het bedrag te betalen, stemt de Klant ermee in om dit bedrag te betalen, samen met alle bedragen die aan ons of door ons aan derden verschuldigd zijn, evenals alle extra kosten die we maken. Op ons verzoek verbindt de Klant zich ertoe om een passende garantie te geven voor elk van de vergoedingen, belastingen, boetes, voorraadbedragen of andere kosten die in dit artikel zijn voorzien. De Klant is altijd verantwoordelijk voor wat hij/zij in zijn/haar bagage heeft geplaatst en Bag Express is niet aansprakelijk voor enige vertraging, verlies of schade veroorzaakt door de tussenkomst van douanepersoneel of andere overheidsinstanties, of voor de aanwezigheid in de bagage van voorwerpen die verboden zijn krachtens dit contract, nationale en supranationale regelgeving met betrekking tot veiligheid en/of de binnenkomst van voorwerpen in het land van doorvoer en/of bestemming. De Klant begrijpt dat als gevolg van onjuist verpakte bagage en/of de aanwezigheid van verboden en/of niet-geaccepteerde artikelen, de bagage zelf en de inhoud ervan kan worden vernietigd door douanepersoneel of andere overheidsinstanties.

Als we je bagage niet kunnen afleveren vanwege een onjuist adres, zullen we al het redelijke doen om het juiste adres te vinden. We zullen de klant op de hoogte stellen van de correctie en de zending (proberen te) leveren op het juiste adres; in dit geval kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als het juiste adres afwijkt van het adres op de vrachtbrief of het vervoersdocument. Bag Express levert niet aan postbussen. Als we niet in staat zijn om bij de eerste poging te leveren, verleent de Klant ons hierbij het recht om een bericht van verzending achter te laten bij de geadresseerde, waarbij dit bericht wordt beschouwd als voldoende bewijs van de poging tot levering. Bag Express zonder extra kosten garandeert twee extra afleverpogingen binnen de volgende twee werkdagen. In het geval van een wijziging van het bestemmingsadres nadat de bagage is opgehaald, wordt de Klant € 10,00 in rekening gebracht, met dien verstande dat het verzoek van de Klant om een wijziging afhankelijk is van de operationele haalbaarheid ervan.

In het geval dat we de levering van de bagage niet kunnen voltooien, laten we, indien mogelijk, een briefje achter op het adres van de ontvanger waarop staat dat er een poging tot levering is gedaan. In het geval van cruises waarbij de Klant positief test op de COVID-19 test voor het aan boord gaan, wordt de bagage teruggebracht naar het door de Klant aangegeven afhaaladres met de gebruikelijke levertijd. Bag Express verbindt zich ertoe contact op te nemen met de Klant op de aangegeven adressen. De Klant stemt ermee in BAG EXPRESS alle kosten te betalen die wij maken om de zending door te sturen, te verwijderen of te laten retourneren, evenals onze eventuele kosten voor de meest geschikte vervolgacties die tussen ons zijn overeengekomen. Als de Klant geen passende instructies geeft na onze afleverpogingen, of in geval van geweigerde zendingen, wordt de bagage teruggestuurd naar de afzender: de kosten van de retourzending worden in rekening gebracht op de creditcard die de Klant bij de aankoop heeft opgegeven.

De Klant garandeert Bag Express dat:

 1. de bagage (inclusief, maar niet beperkt tot, gewicht, grootte, aantal en type) nauwkeurig beschreven was op het moment van aankoop;
 2. de bagage is ontdaan van labels, etiketten of stickers van eerdere reizen of zendingen;
 3. op de bagage een identificatielabel met persoonsgegevens (naam, achternaam en woonadres met postcode) zoals door Bex verstrekt in de aankoopmail of facsimile met de hand ingevuld op A4-papier;
 4. de aangegeven afhaal- en leveringsplaats is bemand van 9.00 tot 19.00 uur op de vastgestelde dagen;
 5. de door u verstrekte informatie over het ophalen en afleveren (bijv. contactpersoon, huisnummer, ingang, portier, intercom, naam, enz;
 6. de persoon die verantwoordelijk is voor het afleveren en ophalen van de bagage naar behoren door u is gedelegeerd of gemachtigd;
 7. het transportetiket (gelijkwaardig aan een vrachtbrief of vervoersdocument) stevig en zichtbaar aan de buitenkant van de bagage is bevestigd; dat de informatie op het etiket (adres en naam) juist is en overeenkomt met de informatie in de Aankoopbevestiging;
 8. omwikkel de bagage over het volledige oppervlak, waarbij alleen het vaste handvat vrij blijft, met doorzichtige folie van het type domo pack of gelijkwaardig, zodat het identificatielabel leesbaar is;
 9. controleerde de toepassing van Stripe op individuele bagage, indien van toepassing;
 10. de inhoud van de bagage op een veilige en nauwkeurige manier is klaargemaakt, gerangschikt, gesorteerd, gesloten en verzegeld, zodat deze beschermd is tegen transportrisico’s, inclusief de relevante afhandelings- en/of sorteerprocessen;
 11. Geef het juiste bagagegewicht/formaat op;
 12. de voorwerpen, goederen en artikelen in de Bagage van strikt persoonlijke aard zijn, niet behoren tot de voorwerpen waarvoor BEX-, IATA- of ICAO-beperkingen gelden en geen verboden en gevaarlijke voorwerpen zijn in de zin van artikel 6 (Verboden en gevaarlijke voorwerpen – veiligheid) van deze Voorwaarden; in elk geval mag de Klant om veiligheidsredenen nooit voedsel of vloeistoffen van welke aard dan ook in de Bagage plaatsen;
 13. Noch de klant, noch de ontvanger is een persoon of organisatie waarmee BAG EXPRESS geen zakelijke relaties mag onderhouden met betrekking tot toepasselijke wet- of regelgeving;
 14. in het geval van een niet-EU-verzending vult u de velden van het “pro forma” documentsjabloon in dat beschikbaar is in het gedeelte “download” door de beschrijving van de inhoud van de bagage, het vliegticketnummer, het fiscaal identificatienummer en een fotokopie van het paspoort of de identiteitskaart (indien geldig voor het niet-EU-land van bestemming) in te vullen;
 15. alle toepasselijke wet- en regelgeving is nageleefd, naast de bepalingen van dit contract;
 16. alle redelijke voorzorgsmaatregelen te hebben genomen die vereist zijn door verdragen, richtlijnen en wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens om hun bescherming te garanderen in geval van niet-levering of onjuiste levering van de zending.
 17. dat hij/zij de bagage en elk van de zakken en/of externe openingen heeft afgesloten met een hangslot (hangsloten van het TSA-type zijn verplicht voor bagage bestemd voor de VS) of met een ander geschikt beveiligingssysteem om te voorkomen dat de bagage geopend kan worden.

De Klant stemt ermee in om ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, kosten, schade of onkosten, inclusief juridische kosten, die wij tegen hem of een derde partij kunnen oplopen en die voortvloeien uit zijn schending van een van deze garanties, verplichtingen en verzekeringen.

Onverminderd de bepalingen van Art. 14. De aansprakelijkheid van Bag Express in geval van verlies, diefstal en beroving, totaal en gedeeltelijk, schade en vertraging, veroorzaakt aan de verzending van bagage of door het niet uitvoeren van de service, is als volgt beperkt.

Maximale garantie (Bex Exclusive, inbegrepen voor Costa-passagiers): verlies, diefstal en totale diefstal tot een maximum van € 1.000,00 (duizend euro) zonder bewijs van waarde.
Schade aan de bagage: Bag Express zal de Klant een tegoedbon toekennen die een jaar geldig is en waarvan de waarde gelijk is aan het laagste bedrag van de kosten die nodig zijn om de bagage te repareren en de prijs die door de Klant is betaald voor de Dienst, tot een maximum van EUR 50,00 (fifty/00), Bag Express is in geen geval aansprakelijk voor de mechanische onderdelen of mechanismen die de bagage aanvullen (bijv. wielen, uittrekbare handgrepen, etc.).
Garantieclaims van welke aard dan ook (bijv. diefstal, verlies, beschadiging, enz.) worden alleen als ontvankelijk beschouwd als ze vergezeld gaan van foto’s van alle zijden van de bagage vóór vertrek, vóór het aanbrengen van de folie (film), en vervolgens van de bagage compleet met film en identificatielabel met persoonlijke gegevens (naam, achternaam en woonadres met C.A.P.) zoals verstrekt door Bex in de aankoop e-mail of facsimile met de hand geschreven op A4-papier, evenals een foto van de bagage bij aankomst, zoals afgeleverd, met folie (film) en UPS-label en gedetailleerde foto van de schade.

Vertraging: een levering wordt als vertraagd beschouwd als deze plaatsvindt na 48 werkuren volgend op de dag vermeld in de aankoopbevestiging of, in geval van afwijkingen, in de vrachtbrief. In geval van vertraging zal Bag Express de Klant een tegoedbon toekennen die een jaar geldig is voor een zending van gelijke waarde;

Het niet uitvoeren van de dienst: in geval van het niet ophalen en/of afleveren van de bagage om redenen die toe te schrijven zijn aan Bag Express, zal Bag Express de Klant het betaalde bedrag voor de niet uitgevoerde dienst terugbetalen. In geval van verlies, diefstal en beroving, geheel of gedeeltelijk, indien de Klant om welke reden dan ook door een derde partij is vergoed, zal Bag Express geen enkele claim betalen, behalve voor het deel dat de ontvangen vergoeding kan overschrijden en tot de hierboven aangegeven maximumbedragen.

 • Onverminderd de gevallen voorzien in artikel 13 hierboven, zijn wij, aangezien het mogelijk is de bagage vooraf te verzenden, jegens u nooit aansprakelijk voor geldelijke of niet-geldelijke schade voortvloeiend uit de niet-aflevering, onjuiste en/of vertraagde aflevering van de bagage, en dus (bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot), voor het niet deelnemen, vertragen of gedeeltelijk deelnemen aan evenementen, tentoonstellingen, conventies, conferenties, examens, cursussen, bijscholingen, shows, radio-, video- en televisieprogramma’s, ceremonies, banketten feestelijkheden, trainingen, wedstrijden, toernooien, kampioenschappen, tournees, audio- en video-opnamen, operaties, medische onderzoeken, verlies van goodwill, inkomsten, winst, markt, reputatie, klantenkring, gebruik, gelegenheid, zelfs als we er kennis van hadden dat dergelijke schade of dergelijk verlies zou kunnen ontstaan, noch voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of -verlies, inclusief, zonder beperking, contractbreuk, nalatigheid, opzettelijk wangedrag of verzuim.
 • Bag Express is niet aansprakelijk voor de verplichtingen die zijn aangegaan met de Klant voor de volgende feiten en/of gebeurtenissen:
 1. Omstandigheden buiten onze controle zoals (maar niet beperkt tot) natuurlijke gebeurtenissen, waaronder aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, branden, ziekte, mist, sneeuw of vorst; gebeurtenissen met overmacht, waaronder (maar niet beperkt tot) oorlogen, ongevallen, terroristische acties, stakingen, embargo’s, gevaren voor het luchtruim, lokale geschillen of volksopstanden nationale of lokale verstoringen van lucht- of grondvervoernetwerken en mechanische problemen met vervoersmiddelen of machines; verborgen of inherente defecten in de inhoud van bagage; criminele handelingen van derden zoals diefstal, beroving en brandstichting;
 2. handelingen of nalatigheden die kunnen worden toegeschreven aan de klant of aan derden voor wier handelingen u aansprakelijk bent voor de verplichtingen die zijn aangegaan onder de Voorwaarden en in het bijzonder de garanties die zijn voorzien in Art. 11; en dus voor handelingen of nalatigheden die te wijten zijn aan: Lokale en douaneautoriteiten, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens of overheidsfunctionarissen.
 3. Inhoud van bagage die bestaat uit artikelen die verboden goederen zijn volgens de wet of dit contract, zelfs als we het vervoer per vergissing hebben geaccepteerd. De enige aansprakelijkheid die aan ons kan worden toegerekend in verband met de geleverde diensten is die welke wordt beheerst door deze Voorwaarden.
 4. Hij heeft niet het hele oppervlak van de bagage omwikkeld met doorzichtige folie van het type domo pack of gelijkwaardig, zodat alleen het vaste handvat vrij bleef. e) voor aflevering van de Bagage aan een andere persoon die gemachtigd lijkt te zijn om de Bagage namens de Klant in ontvangst te nemen (bijv. personen die in hetzelfde gebouw wonen als de ontvanger of buren).

Ter bevestiging van de bepalingen van art. 6.3 (Artikelen die verboden zijn of niet geaccepteerd worden door Bag Express) mag de Klant geen voorwerpen, effecten en kostbaarheden zoals: edelstenen, edele metalen, juwelen, geld, kostbaarheden, handelsinstrumenten, glas of porselein, kunstvoorwerpen, antiek, cultuurgoederen en belangrijke documenten waaronder (maar niet beperkt tot) paspoorten, openbare of particuliere aanbestedingen, aandelen en optiecertificaten, effecten, bankdocumenten, garanties of zekerheden in de bagage die aan Bag Express wordt toevertrouwd. Indien de Klant waardevolle voorwerpen of effecten in zijn bagage heeft opgenomen, geschiedt het vervoer van deze goederen op eigen risico.

De klant verbindt zich ertoe om geen enkele andere persoon die belang heeft bij de zending toe te staan om een claim in te dienen of een vordering tegen ons in te stellen in verband met het vervoer, zelfs als we nalatig zijn geweest. In geval van verzuim en indien een klacht of rechtsvordering wordt ingesteld, zal de Klant ons vrijwaren voor de gevolgen van de klacht of rechtsvordering en voor de kosten en uitgaven die wij maken om onszelf te beschermen.

 • De Klant die van plan is een claim in te dienen voor de verzending van verloren, beschadigde of vertraagde bagage, of voor enige andere schade, dient te voldoen aan de bepalingen van de nationale wetgeving of toepasselijke internationale verdragen door de volgende procedure in acht te nemen. Anders behouden we ons het recht voor om de klacht af te wijzen. In het bijzonder zal de Klant schriftelijk kennis geven door:
   1. 7 kalenderdagen na ontvangst van de bagage in geval van schade, diefstal en gedeeltelijke diefstal;
   2. 7 kalenderdagen vanaf de datum waarop de Klant of de ontvanger (indien verschillend van de Klant) redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn van het verlies, de beschadiging of de vertraging van de bagage.
 • Na de eerste melding, en niet later dan de verjaringstermijn waarin de wet of toepasselijke verdragen voorzien, dient de Klant de claim te documenteren door ons alle relevante informatie te sturen met betrekking tot de zending en het geleden verlies, de schade of de vertraging. Wij zijn niet verplicht om actie te ondernemen naar aanleiding van een claim totdat het bedrag van de aan ons verschuldigde vracht en aanvullende diensten is betaald, noch heeft de klant het recht om het bedrag van de claim in mindering te brengen op de vracht van de verschuldigde vracht en aanvullende diensten. Tenzij anders bepaald in toepasselijke verdragen en/of wetten, vervalt het recht van de Klant om een schadeclaim tegen ons in te dienen binnen 1 (één) jaar vanaf de datum waarop de Klant redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van het verlies, de schade of de vertraging, tenzij een rechtszaak wordt aangespannen bij de bevoegde gerechtelijke instantie.
 • In het geval dat wij de claim geheel of gedeeltelijk accepteren, garandeert de klant dat zijn verzekeringsmaatschappij of derde partij die een belang heeft in de zending afstand doet van elk recht, rechtsmiddel of claim waarop zij recht hebben door subrogatie of anderszins.
 • Terugbetaling zal alleen en uitsluitend plaatsvinden op vertoon van de volgende documentatie: reisticket; aankoopcode; lijst van persoonlijke bezittingen in de bagage en bewijs van hun waarde; kopie van de claim. Nadat BAG EXPRESS de documentatie met betrekking tot de claim heeft onderzocht en deze volledig heeft bevonden, zal BAG EXPRESS u informeren over de wijze en het bedrag van de schikking.
 • De Klant verplicht zich om ons de prijzen (vracht) te betalen voor het vervoer van de bagage tussen de plaatsen die zijn vermeld op de vrachtbrief, het vervoerscontract en/of de vergoedingen voor het uitvoeren van aanvullende diensten, de belasting over de toegevoegde waarde op het vervoer en eventuele andere kosten, heffingen, belastingen of vergoedingen binnen de overeengekomen betalingstermijn, d.w.z. onmiddellijk na aankoop van de zending op onze website of via ons callcenter. Onze kosten worden berekend volgens de tarieven die van toepassing zijn op de zending zoals uiteengezet in dit contract en in onze prijslijsten. Bag Express controleert de afmetingen, het gewicht en/of het volume en/of het aantal stuks bagage en indien er een verschil wordt gevonden tussen de opgegeven afmetingen en/of het gewicht en/of het volume en/of het aantal stuks bagage, aanvaardt de Klant dat de door ons vastgestelde afmetingen, het gewicht en/of het volume en/of het aantal stuks bagage worden gebruikt voor de berekening van het verschil in tarief dat in rekening wordt gebracht op de creditcard die voor de Aankoop is gebruikt. Eventuele belastingen en andere heffingen op verzending naar het land van bestemming zullen door de Klant aan ons worden betaald door debitering van de creditcard die voor de Aankoop is gebruikt.
 • De actuele tarieven die van toepassing zijn op zendingen zijn zowel beschikbaar op onze website ww.bagexpress.nl als bij het callcenter.
 • De geldende tarieven hebben betrekking op de gewone service voor het ophalen en afleveren van bagage tussen de door de Klant opgegeven adressen. Bag Express behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen indien de tijd die nodig is om de inklaringsformaliteiten te vervullen buitensporig veel werk met zich meebrengt om de bagage bij de ontvanger af te leveren. In sommige landen kunnen daarom extra bedragen in rekening worden gebracht voor complexe inklaringsactiviteiten, zoals zendingen waarvoor:
 1. formele douaneaangiften bij binnenkomst voor meerdere stuks bagage van dezelfde klant.
 2. douanebeperkingen of de noodzaak om bagage met artikelen onder douanetoezicht af te leveren.
 3. douaneafhandeling waarbij ook een overheidsdienst betrokken is naast de douaneautoriteit.

In sommige landen kan Bag Express betalingen voor heffingen, kosten, belastingen en boetes voorschieten en waar een dergelijke extra service wordt verleend, worden de Klant lokale administratiekosten in rekening gebracht op de creditcard die voor de Aankoop is gebruikt.

Elke Klant die, ondanks het verbod op afmetingen zoals bepaald in artikel 5 van deze Voorwaarden, toch een te groot bagagestuk heeft verzonden dat de maximale lengte van 200 cm of de maximale afmeting van 300 cm (gegeven door: omtrek + lange zijde) overschrijdt, zal een bedrag van EUR 100,00 (honderd euro) in rekening worden gebracht.

 • Onze factuur wordt uitgegeven in een niet-wijzigbaar elektronisch formaat (PDF of een ander gelijkwaardig formaat) en verzonden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven. Onze factuur kan op papier worden afgedrukt en per post naar het door de klant opgegeven adres worden gestuurd. Als de factuur op papier wordt afgedrukt en per post wordt verstuurd, worden de extra druk- en verzendkosten in rekening gebracht op de factuur.
 • Onze facturen moeten worden betaald in de valuta die op de factuur staat vermeld (meestal de euro). De kosten en toeslagen die door ons worden gemaakt voor inklaring, belastingen, toeslagen en elk ander bedrag dat door ons moet worden betaald voor de bezorging van de bagage op het adres van bestemming, worden aan de klant in rekening gebracht in de valuta die op de factuur is vermeld, na omrekening in de lokale valuta. De Klant machtigt hierbij Bag Express om de bovengenoemde vervolgkosten in rekening te brengen op dezelfde creditcard die door de Klant is gebruikt voor de Aankoop.

Gezien de aard en het type van de Diensten aangeboden door Bag Express, is de Klant zich ervan bewust en geïnformeerd dat het herroepingsrecht zoals voorzien in Art. 64 van Wetsdecreet nr. 206/2005.

Voorafgaand aan het ophalen van de bagage heeft de Klant het recht om af te zien van de aankoop van de Diensten tegen betaling van een contractuele boete gelijk aan 15% (vijftien procent) van het bedrag dat is betaald aan Bag Express op het moment van aankoop.

Geschillen die tussen de partijen ontstaan als gevolg van de Diensten vallen onder de jurisdictie van de rechtbank van de woonplaats die door de Klant is aangegeven op het moment van het sluiten van het Contract, mits deze is gevestigd in Italië.

Op het contract is de Italiaanse wet van toepassing (Artikel 1678 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek).

 • INFORMATIEF VERSLAG
  Op grond van de artikelen 13 en 14 van de GDPR 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Wetsdecreet 196/2003) deelt Bag Express mee dat: de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen, met inbegrip van gevoelige gegevens, verstrekt bij het aangaan van het Contract, uitsluitend gericht is op het beheer van het Contract zelf; de houder van de verwerking van persoonsgegevens het bedrijf Bag Express S.r.l. is. met maatschappelijke zetel te Corso Salvatore D’Amato, 108 – 80022 Arzano (NA); de verwerking zal plaatsvinden op het operationele hoofdkantoor van de verantwoordelijke voor de verwerking; de verwerking zal gebeuren met behulp van procedures, inclusief geautomatiseerde, op de wijze en in de mate die noodzakelijk is om de voornoemde doeleinden te bereiken; de computersystemen van het bedrijf Bag Express zijn adequaat beschermd en worden beheerd door gespecialiseerd personeel; de persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derde landen; de verwerking van de gegevens zal duren tot het verstrijken van de wederzijdse rechten die voortvloeien uit het Contract, waarvan deze verklaring een bijlage is, alsmede een integraal en essentieel onderdeel vormt; de persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan UPS Italia s.r.l. ten behoeve van de uitvoering van het Contract zelf, alsmede, op rechtmatig verzoek, aan instellingen voor sociale zekerheid en welzijn, financiële kantoren, enzovoort; de gegevens kunnen ook worden verstrekt aan de functionaris voor gegevensbescherming DPO (Data Protection Officer), indien aanwezig, en aan de Gegevensverwerkers; het verstrekken van persoonsgegevens van individuen is noodzakelijk voor het beheer van het Contract en het niet verstrekken van dergelijke gegevens maakt het onmogelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die precies voortvloeien uit het Contract.
 • BEHANDELINGSWIJZE
  Elke verwerking van persoonsgegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de beginselen van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/679, die hier kort in herinnering worden gebracht: rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie van de verwerking, met betrekking tot de betrokkene; doelbinding van de verwerking, met inbegrip van de verplichting om ervoor te zorgen dat verdere verwerking niet onverenigbaar is met de doeleinden van de gegevensverzameling; gegevensminimalisatie: De gegevens zijn adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden van de verwerking; juistheid en bijwerking van gegevens, met inbegrip van de tijdige verwijdering van gegevens die onjuist zijn in verband met de doeleinden van de verwerking; beperking van de opslag: gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de verwerking is verricht; integriteit en vertrouwelijkheid: er wordt gezorgd voor een passende beveiliging van persoonsgegevens tijdens de verwerking, overeenkomstig het beginsel dat bekend staat als “verantwoordingsplicht”, zoals bepaald in artikel 24, lid 1. 1 van de verordening); voor de verwerking van persoonsgegevens wordt de betrokkene bepaalde informatie verstrekt, ook om hem in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen (artikelen 15-22 van de verordening); de informatie (geregeld in de artikelen 13 en 14 van de verordening) wordt aan de betrokkene verstrekt. De informatie (geregeld in de artikelen 13 en 14 van de verordening) wordt aan de betrokkene verstrekt voordat de gegevens worden verwerkt, d.w.z. voordat de gegevens worden verzameld (indien de gegevens rechtstreeks bij de betrokkene worden verzameld: artikel 13 van de verordening) en in het geval van persoonsgegevens die niet rechtstreeks bij de betrokkene worden verzameld (artikel 14 van de verordening), wordt de informatie verstrekt binnen een redelijke termijn die niet langer is dan een maand na de verzameling of op het moment van verstrekking (niet vastlegging) van de gegevens (aan derden of aan de betrokkene): de inhoud van de informatie wordt uitputtend opgesomd in artikel 13, lid 1, en artikel 14, lid 1, van de verordening. Als de gegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene worden verzameld (artikel 14 van de verordening), bevat de kennisgeving ook de categorieën persoonsgegevens die zullen worden verwerkt; in alle gevallen specificeert de voor de verwerking verantwoordelijke zijn identiteit en die van zijn eventuele vertegenwoordiger op Italiaans grondgebied, de doeleinden van de verwerking, de rechten van de betrokkenen (waaronder het recht op gegevensoverdraagbaarheid), of er een voor de verwerking verantwoordelijke is en diens identiteit, en wie de ontvangers van de gegevens zijn. Bag Express s.r.l. vermeldt in elk geval de bewaartermijn van de gegevens of de criteria die zijn gehanteerd om deze bewaartermijn vast te stellen, en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en, indien de verwerking geautomatiseerde besluitvormingsprocessen omvat (met inbegrip van profilering), vermeldt deze ook de logica van deze besluitvormingsprocessen en de voorziene gevolgen voor de betrokkene. De informatie wordt in principe schriftelijk en bij voorkeur in elektronische vorm aan de betrokkene verstrekt (met name in de context van onlinediensten: artikel 12, lid 1); “andere middelen” zijn echter toegestaan (d.w.z. de informatie mag ook mondeling worden verstrekt), maar met inachtneming van de bovengenoemde kenmerken (artikel 12, lid 1). Er moet worden opgemerkt dat de verordening het gebruik van pictogrammen toestaat om de inhoud van de informatie in beknopte vorm weer te geven, maar alleen “in combinatie” met de uitgebreide informatie (artikel 12, lid 7); deze pictogrammen moeten in de toekomst in de hele EU worden gestandaardiseerd door tussenkomst van de Europese Commissie. Zoals bepaald in de verordening zal bijzondere aandacht worden besteed aan de formulering van de informatieve kennisgeving, die vooral begrijpelijk en transparant moet zijn voor de betrokken persoon, door middel van duidelijke en eenvoudige taal; minderjarigen zullen passende informatie ontvangen.
 • Rechten van debetrokkene
  De betrokkene kan te allen tijde overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van EU-verordening nr.
  2016/679, het recht op:
   1. bevestiging vragen van het al dan niet bestaan van hun persoonlijke gegevens;
   2. informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt en, waar mogelijk, de bewaartermijn;
   3. rectificatie en verwijdering van gegevens te verkrijgen;
   4. beperking van de verwerking verkrijgen;
   5. gegevens overdraagbaar maken, d.w.z. ze ontvangen van een voor de verwerking verantwoordelijke in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en ze ongehinderd doorgeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
   6. op elk moment bezwaar maken tegen verwerking en ook in het geval van verwerking voor direct marketingdoeleinden;
   7. tegen geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot natuurlijke personen, inclusief profilering;
   8. de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken om toegang tot en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking, of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
   9. de toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven;
   10. een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De belanghebbende kan zijn/haar rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar het bedrijf Bag Express s.r.l., naar het postadres van de maatschappelijke zetel of naar het PEC-adres bagexpresssrl@legalmail.it.

De bijgewerkte lijst van Gegevensverwerkers, in overeenstemming met de GDPR, kan worden geraadpleegd op het hoofdkantoor van Bag Express s.r.l. in Arzano (Na), C.so Salvatore D’amato n.108.